Generalforsamling 24-04-2016

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og gennemgang af forretningsorden

2) Bestyrelsens beretning

3) Forelæggelse af revideret regnskab

4) Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter/gebyrer

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af formand. På valg er Helle Tidemann (genopstiller ikke)

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant. På valg er Jonna Elkjær (genopstiller), tina Elkjær (genopstiller), Birgit Jensen (genopstiller) og suppleant Lille Munch (genopstillerikke)

8) Valg af revisor. På valg er Tom Bak (genopstiller)

9) Forelæggelse og godkendelse af repertoireplan

10) Evt

Referat fra generalforsamling på Silkeborg Ny Teater den 24.4.2016

 
Helle bød velkommen og indledte med et minuts stilhed for at mindes Henry Villadsen.

Der var 59 fremmødte medlemmer, deraf 58 stemmeberettigede.

 

  1. Valg af dirigent: Valgt blev Poul Jespersen, valgt som stemmetællere blev Wigant Dreier og Mogens Kjær. Poul konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
  2. Bestyrelsens beretning: Helle aflagde bestyrelsens beretning. Godkendt med applaus
  3. Forelæggelse af revideret regnskab: Heine gennemgik regnskabet, som viste et mindre underskud på 4.387,66 kr. Set over de sidste år, er det skiftevis overskud og underskud.
  4. Fastsættelse  af kontingent/gebyrer: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dette blev vedtaget. Der opkræves ikke gebyrer ved rykning af kontingent, da dette foregår på mail, der er derfor ingen portoudgifter.
  5. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen har lavet få justeringer på vedtægterne, så det bliver et mere nutidigt sprog. Disse blev vedtaget.
  6. Valg af formand: På valg er Helle Tidemann (genopstiller ikke). Valgt blev Tina Elkjær Pedersen.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant: På valg er bestyrelsesmedlemmer: Jonna Elkjær (genopstiller), Tina Elkjær (genopstiller) og Birgit Jensen (genopstiller) og suppleant Lilly Munck (genopstiller ikke). Da Tina Elkjær er valgt som formand skal der vælges et bestyrelsesmedlem og en suppleant. Forslag Jonna Elkjær, Birgit Jensen, Martin Tønnesen, Knud Sandberg og Kristine Påske. Valgt blev til bestyrelsen: Jonna Elkjær, Birgit Jensen og Martin Tønnesen og Kristine Påske blev suppleant.
  8. Valg revisor: På valg er Tom Bak (genopstiller). Tom Bak blev genvalgt.
  9. Forelæggelse af repertoireplan: Jørn Iversen forelagde planen som består af en Revy skrevet af Kent Knudsen og Morten Sørensen, det er nr. 25 på Silkeborg Ny Teater. Revyen bliver med premiere 17.november 2016 og slut 7.april 2017, der skal bruges 6 – 8 personer. Instruktører er Kent Knudsen, Morten Sørensen og Jørn Iversen. Skuespillet bliver ”Stamherren”, der skal bruges 4 damer og 4 herrer, instruktør er Wigant Dreier og hans sekretær bliver Janni Seeberg, øvningen starter 31.aug., premiere bliver 12.januar 2017 og slut 6.april 2017. Børnestykket bliver ”Et eventyrligt måltid” skrevet af Mogens Kjær, instruktører er Lars Linnebjerg og Anne-Sophie , øvningen starter 29.8. Der skal bruges 12-14 børn. Øvningen starter den 29.8. premiere 16.1.2017 slut 2.4.2017. ”Legedagen for børnene bliver den 21.maj 10-15. Holdene mødes om formiddagen på medlemsdagen den 25.6. kl. 9 til morgenkaffe. Der er valgt 3 stykker i år, da der kun er 11 mænd, der har ønsket at komme på scenen, deraf har 3 meldt fra igen. Der er mange damer, så der bliver ikke rolle til alle. De sidste år har vi været ude at finde mænd, på Cocktail kom den sidste mand først med efter efterårsferien, det er ikke optimalt for øvningen.
  10. Evt.: Steen spørger hvorfor vi ikke har teleslynge, bestyrelsen tager det op. Forslag om at vi får ”kunstige” lys til bordene, så varmer de ikke, og der spildes ikke stearin på dugene. Allan mener, vi må gå ud og prøve at få nogen mænd gjort interesseret, Kristine mener, vi må gøre os mere bemærket ude i byen. Charlotte er bange for, at nogen som bliver valgt fra, går ud og finder noget andet. Kurt mener vi skal få fat i de unge på gymnasiet, der er nogen, der har drama. Helle mener, det er meget svært at vække de unge på gymnasiet, hvis de kommer, er de hurtig væk igen, der er plads til alle på teatret, også selv om de ikke kan stå på scenen, der er mange andre opgaver. Kristine synes, det er ærgerligt, der ikke bliver et efterårsstykke. Det er ikke for bestandig vi kun spiller 3 stykker, det er næste sæson. Kurt spørger, hvorfor vi ikke spiller Sommer i Tyrol. Verner der bliver delt alt for få programmer ud. Der er delt mange flyers ud til børnestykket, de skal ud noget før til næste sæson. Medlemmerne opfordres til at komme med forslag til nye annoncører, der manglede et par stykker sidste år.. Heine: vi er kede af at Lilly og Helle stopper i bestyrelsen, men vi siger tak for jeres store indsats, heldigvis er I stadig at finde på teatret. Poul sagde tak for en god generalforsamling og gode indlæg, der er noget til bestyrelsen at arbejde videre med. Helle takkede for god ro og orden og tak til stemmetællerne og til Poul som en god dirigent.